Financiën

Planning-en-control-cyclus

Om de diverse taken van de gemeente uit te kunnen voeren zijn er financiële middelen benodigd, ofwel financiële dekking.

De financiële onderbouwing van het beleid is opgebouwd uit verschillende fasen. Dit heet de planning- en-controlcyclus. Met de planning-en-controlcyclus wordt op een geordende manier richting gegeven aan het financieel proces en het op koers houden van de organisatie. De jaarlijkse planning-en-controlcyclus bestaat uit:

•Perspectiefnota/Kadernota;

•Programmabegroting;

•Bestuursrapportages;

•Jaarstukken bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening.


Perpectiefnota

In de Perspectiefnota stelt de gemeenteraad de uitgangspunten en kaders vast voor de komende vier jaar. Deze nota vormt de basis voor de Programmabegroting en wordt voor de zomer door de raad vastgesteld.

Bestuursrapportages

Twee keer per jaar maakt het college een bestuursrapportage voor de gemeenteraad. Hierin staat de stand van zaken van de plannen/prestaties en budgetten uit de begroting. Ook wordt de raad over de stand van zaken van diverse andere thema’s geïnformeerd.

Jaarstukken

De Jaarstukken bestaat uit twee delen: het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bevat de programmaverantwoording met daarin per programma een terugblik op onderwerpen die een belangrijke rol hebben gespeeld en de prestaties die zijn geleverd.

Dit gebeurt aan de hand van de volgende vragen:
· Hebben we onze doelen bereikt?
· Hebben we gedaan wat we afgesproken/gepland hebben?
· Zijn de kosten binnen de kostenraming gebleven? In de jaarrekening wordt de financiële positie van de gemeente weergegeven:
· Hoeveel bezittingen (activa) en hoeveel verplichtingen/schulden (passiva) heeft de gemeente?· En wat zijn de bestemmingen voor het verschil tussen activa en passiva (bestemmingsreserves – eigen vermogen)?
· Of bestaat dat verschil tussen activa en passiva uit vrij beschikbaar vermogen (algemene reserve – eigen vermogen)?

De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente en geeft zijn oordeel weer aan de hand van een verklaring.

Programmabegroting

In de Programmabegroting staan de geplande inkomsten en uitgaven voor de komende vier jaar. Omdat de raad alleen de budgetten voor het eerstvolgende jaar vaststelt, beantwoorden we voor elk programma de volgende vragen:


· Wat willen we bereiken?

· Wat gaan we daarvoor doen?

· Wat gaat het kosten?


Het college stelt de begroting op en bespreekt deze met de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de begroting vast en machtigt het college het geld uit te geven.

De programmabegroting verschijnt jaarlijks in november.

Nog vragen hierover of wil je meer weten?

Maak dan een afspraak met één van de financiële adviseurs.