Arbeidsvoorwaarden

Algemeen

Voor medewerkers van de gemeente Kampen zijn er twee belangrijke regelingen. Enerzijds de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), die geldt voor alle gemeenteambtenaren in Nederland. Anderzijds de Lokale Arbeidsvoorwaardenregeling (LAR). De LAR is een uitwerking van onderwerpen die in de CAR zijn geregeld. Ook is er een aantal op de gemeente Kampen toegespitste regelingen. De arbeidsvoorwaarden in de CAR (waaronder de salarissen) worden landelijk afgesproken in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA). De regelingen in de LAR worden vastgesteld door het college in overeenstemming met de Commissie voor Georganiseerd Overleg (GO). Dit is een overleg tussen lokale vertegenwoordigers van de vakbonden en de portefeuillehouder P&O als vertegenwoordiger van de werkgever (bijgestaan door P&O), Voor een aantal zaken is ook overleg met de Ondernemingsraad (OR) nodig.

Aanstelling en salaris

Nieuwe medewerkers van de gemeente Kampen worden aangesteld in algemene dienst en geplaatst in een functie. De gemeente Kampen gaat in principe uit van een tijdelijke aanstelling voor alle nieuwe medewerkers. Bij voldoende functioneren (beoordeling na 1 jaar) volgt een vaste aanstelling. De functies in de gemeente zijn (extern) gewaardeerd. Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris geboden in de aanloopschaal of functieschaal. Als een nieuwe medewerker in de aanloopschaal begint en een jaar in dienst is, wordt beoordeeld of hij/zij voldoende functioneert om in de functieschaal geplaatst te worden. Vaak gaat dit samen met het aflopen van de tijdelijke aanstelling en de beoordeling voor een vaste aanstelling.

Je vindt jouw arbeidsvoorwaarden op de www.rechtspositie.info. Naast de arbeidsvoorwaarden, staat op deze website ook een handzame personeelsgids met informatie.

Individuele Keuze Budget (IKB)

Het Individueel Keuze Budget (IKB) is opgeteld 17,05% van het maandsalaris: de vakantietoelage (8%), de eindejaarsuitkering (6,75%), de levensloopbijdrage (1,5%) en de twee bovenwettelijke verlofdagen uit de CAR (0,8%). Het budget wordt per maand opgebouwd.

Het IKB kun je naar eigen keuze inzetten, bijvoorbeeld: reserveren voor uitbetaling op een zelf te bepalen moment of het kopen van extra vakantie-uren (maximaal 144 uur bij een volledige aanstelling) of betaling van de kosten voor een opleiding (voor zover fiscaal toegestaan).

Arbeidsduur

De gemiddelde arbeidsduur bij de gemeente Kampen voor een voltijd functie is 36 uur per week (1.836 bruto uren op jaarbasis).

Vakantieverlof

Het basisverlof bij een voltijd functie (36 uur per week) bedraagt 151,2 uren (21 dagen x 7,2 uren) per jaar. Verder zijn de medewerkers vrij op de nationaal erkende feestdagen zoals Koningsdag, Nieuwjaarsdag, 2e kerst-, 2epaas- en 2e pinksterdag, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag en op Bevrijdingsdag (jaarlijks).

Het cafetariamodel

Het cafetariamodel voorziet in de mogelijkheid dat medewerkers een aantal vakantieuren kunnen uitruilen voor geld en omgekeerd. Daarnaast geeft het cafetariamodel een basis waarmee de gemeente aantrekkelijke (fiscale)regelingen voor de medewerker kan vaststellen. Het gaat dan om fiscaal voordeel over de kosten voor aanschaf van een fiets voor woon- werkverkeer, woonwerkverkeer, sportabonnement en vakbondscontributie.

Regeling Flexibele werktijden

We werken met de Individuele Werkkaart (IWK). Dit betekent dat je alle werkuren en vrije momenten inplant in een jaarrooster, in afstemming met collega's en leidinggevende. Daardoor kun je werk en privé beter op elkaar afstemmen. Je bent ook vrijer in het bepalen van je werktijden, omdat je mag werken in het stadhuis tussen 6:00 en 22:00 (niet in het weekend). Uiteraard is dat ook afhankelijk van het werk dat je doet. De IWK vul je in via de applicatie BigBen.

Ondernemingsraad (OR)

Kampen is verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. De OR dient het belang van de organisatie: een goed werkende organisatie is ook goed voor het personeel. Tegelijkertijd dient de OR ook het belang van het personeel: een organisatie met gemotiveerd, blij personeel draait beter. De taak van de OR is dus tweeledig. Elke organisatie verandert voortdurend. Sommige veranderingen worden van bovenaf opgelegd, daar kan ook de OR weinig invloed op uitoefenen. Andere veranderingen komen vanuit de organisatie zelf. De OR is er dan voor om de veranderingen tegen het licht te houden. De OR weegt alle belangen zo goed mogelijk af en zorgt voor een eerlijk en zorgvuldig proces. De OR adviseert aan de algemeen directeur van de organisatie (de bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraad) over organisatieveranderingen. De concerndirectie is verplicht aan de OR advies te vragen over organisatieveranderingen. Van het advies kan de directie afwijken, maar daarvoor moet zij wel een goede reden hebben. Om een gedegen advies te kunnen uitbrengen, is het nodig dat de OR aan het begin van het proces al wordt geïnformeerd door de directie over de voorgenomen plannen. In andere gevallen heeft de OR instemmingsrecht. Het besluit kan dan niet worden genomen zonder de instemming van de OR. Het gaat hierbij om verandering van regelingen voor het personeel. Bijvoorbeeld het wijzigen van een regeling voor het beoordelen van het personeel. Ook in dit geval is het prettig samenwerken als de OR aan het begin van het proces wordt betrokken. In de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) staat precies beschreven welke veranderingen advies of instemming van de OR nodig hebben. De OR heeft zelfs de bevoegdheid een mening te geven als hij dit nodig vindt, maar er volgens de wet geen advies of instemming nodig is. Bij twijfel is het altijd goed om een van de leden te benaderen. Je vindt de namen van OR-leden via deze link.