TWEEDE TERPENCAFÉ

Samen nadenken en praten over de openbare ruimte

7 en 8 december 2020


Vragen verkennen, je stem uitbrengen en naar elkaars reactie luisteren. Het tweede Terpencafé, dat op 7 en 8 december plaatsvond, stond in het teken van interactie. En dat allemaal digitaal. Vanachter hun laptop, tablet of smartphone konden de deelnemers volop meedenken en -praten. Wil je alles nog eens nalezen? Of ben je benieuwd naar de uitkomsten, omdat je er niet bij kon zijn? Hierbij een verslag.


Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het inrichtingsplan van De Terpen. Om de wensen van inwoners en omwonenden te inventariseren, werden er tijdens het tweede Terpencafé allerlei vragen gesteld over de openbare ruimte. De deelnemers kregen meerdere antwoordopties voorgeschoteld waarop ze mochten stemmen. Daarna konden ze hun stem onderbouwen en ontstonden er goede gesprekken. In dit verslag zie je een overzicht van alle vragen en antwoorden, inclusief de reacties van de deelnemers (schuingedrukt).

OEVERS


We begonnen met de vier oevertypes, die allemaal hun eigen kenmerken hebben. In meer of mindere mate staan we spontane ontwikkeling van vegetatie toe door een extensief beheer. Daarnaast worden in overleg met bewoners bomen geplant om het uitzicht op het landschap op ieders wens af te stemmen.

"Het gebied van het Stedelijk Water loopt langs het Boerenerf. Dit is misschien geen logische lijn. De grens van deze oever zou eventueel bij de voetgangersbrug kunnen liggen, ten noorden van het Boerenerf."

Vraag 1: wat is uw voorkeur voor de beplanting van de gasleidingzone?

 • 9 stemmen: extensief kruidenrijk gras
 • 30 stemmen: extensief kruidenrijk gras met groepjes heesters

"Om de zichtlijnen te behouden, mogen de oevers niet overal dichtgeplant worden. In het kader van ecologische waarden kunnen we ook kiezen voor een vlechthaag."

Vraag 2: waar gaat uw voorkeur naar uit wat betreft de taluds?

 • 7 stemmen: alleen taluds met extensief beheerd gras Dit zorgt voor een rustig beeld en eenheid tussen de verschillende terpen.
 • 33 stemmen: zuidelijke taluds bloemrijk, de overige taluds extensief beheerd gras Het zaadmengsel heeft maar een korte levensduur. Hebben we dat dan wel nodig?

BOMEN


Vervolgens bespraken we de bomen. Hoewel de ruimte op de terpen beperkt is, worden waar mogelijk mooi uitgroeiende bomen geplant. In overleg met bewoners voorkomen we dat deze bomen schaduwen op ongewenste plekken werpen.

Vraag 3: hoe ziet u de bomen tussen de terpen het liefst?

 • 34 stemmen: los in de groenstrook geplaatst
 • 6 stemmen: begeleidend langs straten en paden

"Misschien is het niet zo zwart-wit. Wellicht kunnen we langs bepaalde paden rijen bomen plaatsen, knotwilgen bijvoorbeeld, en op andere plekken bomen los in de groenstrook zetten." "Los aanplanten betekent niet dat er weinig bomen zijn, maar vooral dat ze met elkaar voor een natuurlijke uitstraling zorgen."


Wadi’s


De wadi’s zijn grote groenvormen, voornamelijk bedekt met gras. Er kunnen ook enkele bomen of wilgenstruiken geplant worden. Dit is afhankelijk van een eventuele drainagebuis.

Vraag 4: hoe ziet u de wadi het liefst?

 • 35 stemmen: de wadi met verspreide wilgenstruiken
 • 4 stemmen: de wadi met extensief gras

"De wadi is een vlak en open grasland dat zich goed leent voor sport en spel. Worden er wilgenstruiken geplant, dan moet deze openheid gewaarborgd zijn." "Verder is het mogelijk dat aan de noord- en zuidzijde riet naar binnen komt via de wadi. Dit leidt tot een mooie, natuurlijke inrichting en een geleidelijke overgang tussen wadi en water."

BEHEER


In het eerste Terpencafé kwam naar voren dat er goede afspraken gemaakt moeten worden over het beheer van het groen. Zo vragen de moestuin en de boomgaard om een bestuur of werkgroep.

Vraag 5: hoe wilt u betrokken zijn bij de moestuin?

 • 3 stemmen: een bestuursfunctie
 • 17 stemmen: als lid
 • 4 stemmen: in een werkgroep
 • 16 stemmen: ik wil niet betrokken zijn bij de moestuin

Wie interesse heeft om aan te sluiten, kan een mail sturen naar hetonderdijks@kampen.nl.

Vraag 6: wilt u deelnemen aan de werkgroep van de boomgaard?

 • 17 stemmen: ja
 • 21 stemmen: nee

"De werkgroep is verantwoordelijk voor de jaarlijkse snoeidag, oogstdagen en eventueel het beheer van het gras. We kunnen misschien met adoptiebomen werken. Bewoners en omwonenden van De Terpen adopteren een boom, voeren het onderhoud uit en plukken daar vervolgens zelf de vruchten van." "Niet iedereen heeft tijd om bij een werkgroep aan te sluiten. In het kader daarvan kunnen we bijvoorbeeld een dag organiseren waarop bewoners de werkgroep ondersteunen."

_

_

_

HAGEN


Privacy is erg belangrijk. Dat de woningen op terpen liggen, draagt daaraan bij. Ook een slimme inrichting van de tuin en dichte hagen zijn onmisbaar.

Vraag 7: waar gaat uw voorkeur naar uit met betrekking tot de hagen?

 • 34 stemmen: elke bewoner krijgt de keuze uit zeven soorten hagen en stelt zelf een (eventueel gemengde) haag samen
 • 7 stemmen: de hele terp krijgt dezelfde gemengde haag

"Een vlechthaag behoort wellicht ook tot de mogelijkheden. Nadeel van dit type haag is dat de planten eerst tot bomen moeten uitgroeien voordat ze gevlochten kunnen worden."
Overige vragen en opmerkingen

Tot slot bespraken we nog een aantal andere onderwerpen:

 • Bij de inrichting van speelruimtes houden we rekening met bewoners van alle leeftijden.
 • We kijken naar een uitbreiding van het huidige trimparcours dat door Het Onderdijks loopt. Idee is om eenvoudige elementen toe te voegen, zoals een rekstok. Ook spelelementen die geluid maken behoren tot de mogelijkheden, op voorwaarde dat ze geen overlast veroorzaken.
 • Er is animo voor een blotevoetenpad. Zo’n pad aanleggen kan, maar vraagt om actief beheer van bewoners.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om een sociale ontmoetingsplek voor bijvoorbeeld buurtfeesten te realiseren.
 • Er wordt gevreesd voor hangplekken. Sociale controle vormt hiertegen het belangrijkste wapen. Een juiste inrichting van de openbare ruimte kan hieraan bijdragen.
 • Om ervoor te zorgen dat weggebruikers hun plek kennen, worden de wegen voorzien van verschillende kleuren bestrating en bestratingspatronen.
 • Of het riet in de oude IJsselarm behouden blijft, is nog niet bekend. Dit vragen we na bij het Waterschap.
 • De woningen worden op terpen gebouwd. We informeren bij de technische afdeling uit welk materiaal de terpen bestaan. Uiteraard zal de bodem van een terp droger zijn dan de bodem van de lager liggende omgeving. Het is daarom belangrijk om zoveel mogelijk regenwater in de tuin vast te houden en te infiltreren. Zo wordt dit ‘hangwater’ beschikbaar voor planten.

Uitkomst eerste Terpencafé

 • We planten inheemse groensoorten aan en sturen de natuurlijke ontwikkeling.
 • We brengen gelaagdheid aan met onder meer kruidenrijk gras, struiken, heesters en bomen. Deze groensoorten hebben elk een bepaalde ecologische waarde, wat betekent dat ze bijvoorbeeld vogels of insecten aantrekken.
 • We kiezen voor extensief beheer, tenzij de functie anders verlangt. Hiermee bedoelen we dat het groen zoveel mogelijk zijn eigen gang gaat. Het kruidenrijk gras wordt bijvoorbeeld maar twee keer per jaar gemaaid en struiken en bomen worden alleen gesnoeid bij overlast of gevaar.
 • We plaatsen gesloten groenvormen om de privacy te waarborgen en de natuur te beschermen. Dit combineren we met open groenvormen, zodat mooie zichtlijnen ontstaan en de openbare ruimte goed kan worden gebruikt.